Regulamin

Regulamin 

Sieci Naukowej

Interdyscyplinarna Sieć Badań nad Migracją

 

Rozdział I

Cele i sposoby realizacji działań Sieci

 

§ 1. Sieć naukowa „Interdyscyplinarna  Sieć  Badań nad Migracją” (zwana dalej  „ISBnM” lub „Siecią”) stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń, a także realizacji inicjatyw naukowo-badawczych związanych z politologicznymi, prawnymi i humanitarnymi  aspektami imigracji w Polsce.

§ 2. Celami działania Interdyscyplinarnej  Sieci  Badań nad Migracjąsą:

 1. integracja środowiska naukowego i eksperckiego,
 2. wymiana informacji naukowych i organizacyjnych,
 3. promocja działalności członków,
 4. współpraca  w pozyskiwaniugrantów  badawczych,
 5. wspieranie współpracy organizacji pozarządowych na rzecz imigrantów  w Polsce i w Unii Europejskiej,
 6. wspieranie pomocą   ekspercką Komisji Episkopatu Polski ds. Migrantów.

§ 3. Sieć realizuje swoje działania poprzez:

 1. wymianę informacji,
 2. organizację spotkań roboczych,
 3. przygotowanie i realizację projektów badawczych, z uwzględnieniem  § 4,
 4. organizację i udział członków w wydarzeniach naukowych, z uwzględnieniem § 4,
 5. działalnością Sieci kieruje Zespół wykonawczy.

§ 4. Projekty badawcze i wydarzenia naukowe organizowane i realizowane przez Sieć uznaje się za organizowane i realizowane przez poszczególnych członków Sieci wraz z właściwą afiliacją tych osób. Nie wyłącza to możliwości posługiwania się przez tych członków nazwą lub logiem Sieci w celach promocyjnych.

 

Rozdział II

Członkostwo w Sieci

 

§ 5.  Członkami Sieci mogą być osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe:

1) członkami ISBnM są naukowcy i inni eksperci działający w zakresie celów Sieci, również  spoza Polski a także osoby pracujące w organizacjach   pozarządowych na rzecz  imigrantów i uchodźców w Polsce,  

2) status członka Sieci uzyskuje osoba, która zgłosi swoją kandydaturę  wraz
z krótkim biogramem bezpośrednio lub droga mailową,

3) członkami sieci mogą być również organizacje  pozarządowe zajmujące się szeroko pojętą problematyką obecności imigrantów i uchodźców w Polsce.

 

Rozdział III

Tryb działania Sieci

 

§6. Podstawowymi formami działalności Sieci są:

 1. cykliczne spotkania ustalane wg potrzeb,
 2. konferencje - nie rzadziej niż raz na rok,
 3. seminaria - nie rzadziej niż raz na semestr,
 4. wymiana informacji pomiędzy członkami  Sieci,
 5. wymiana publikacji,
 6. wspólny udział w projektach naukowych,
 7. opracowywanie  ekspertyz związanych z aktualnymi problemami imigrantów w Polsce.

 

Rozdział IV

Zespół wykonawczy

 

§ 7.   Działalnością Sieci kieruje Zespół wykonawczy:

 1. trójosobowy Zespół wykonawczy składa się z kierownika, koordynatora i sekretarza,
 2. raz w roku, na jesiennym spotkaniu kierownik składa sprawozdanie z działalności Sieci.

 

Komitet założycielski Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją 

prof. dr hab. Irena Lipowicz 

bp dr Krzysztof Zadarko – Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Pielgrzymek i Turystyki

prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel

prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki

 

Zespół wykonawczy

Kierownik:

Koordynator:

Sekretarz:

 

Członkostwo w Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją

a). Członkostwo indywidualne 

Zainteresowani członkostwem indywidualnym proszeni są o:

1)   zapoznanie się z Regulaminem  Sieci,

2) przekazanie  do sekretariatu bezpośrednio lub na adres mailowy Sieci (migracja@uksw.edu.pl) następujących dokumentów:     

- formularz  członkostwa,

- krótki biogram  w języku polskim lub angielskim.

 

Formularz członkostwa indywidualnego

 

Imię/ imiona

 

Nazwisko

 

Tytuł naukowy/ stopień naukowy/ tytuł zawodowy

 

Adres miejsca pracy/nauki

 

Telefon

 

E-mail

 

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej)

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wynikających z mojego członkostwa w Interdyscyplinarnej  Sieci  Badań nad Migracją, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  które weszło w życie dnia 25 maja 2018 roku. 

Data

 

Miejsce

 

Podpis

 

 

b) Warunki członkostwa organizacji  pozarządowych w działalności ISBnM

Instytucje zainteresowane członkostwem w ISBnM prosimy uprzejmie o  bezpośredni kontakt z  prof. UKSW dr hab. Wojciechem Neclem, adres mailowy: necelw@poczta.onet.pl;  tel. 0048 602 111 196

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach