Publikacja "Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe".

Publikacja powstała w efekcie projektu naukowego realizowanego przez Interdyscyplinarną Sieć Badań nad Migracją UKSW we współpracy z Instytutem Politologii UKSW, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego, Jean Monnet Module EUMIGRO i Katedrą Studiów Politycznych SGH oraz Fundacją Collegium Interethnicum.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5,
tel. 22 561-89-23; e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Spis treści

MONIKA TROJANOWSKA-STRZĘBOSZEWSKA
Migracje jako wyzwania ... 7

WYZWANIA OGÓLNOEUROPEJSKIE.

MAŁGORZATA PAWLUS
Migracje międzynarodowe w Unii Europejskiej w świetle statystyk Eurostatu ... 19
PATRYK KOPACZ
Realizacja mechanizmu relokacji uchodźców przez państwa członkowskie UE w reakcji na kryzys migracyjny ... 37
KATARZYNA GÓRAK-SOSNOWSKA, AGATA GÓRSKA
Niełatwe powroty: wyzwania państw Unii Europejskiej związane z bojownikami powracającymi z Syrii i Iraku ... 63
IOANNA MODRZEJEWSKA-LEŚNIEWSKA
Afgańscy uchodźcy w Europie - zapomniany problem? ... 77
MAŁGORZATA STOPIKOWSKA
Edukacja jako narzędzie prewencji wymuszania małżeństw - analiza sytuacji kobiet z doświadczeniem imigracyjnym w Europie ... 99
ZAFER AYVAZ
A new migration wave of educated Muslims to Europe, followers of Hizmet Movement ... 123

WYZWANIA KRAJOWE

VIOI.ETTA GUL-RECHLEWICZ
Problemy integracyjne uchodźców w optyce holenderskiej organizacji pozarządowej VluchtelingenWerk Nederland ... 143
KRYSTYNA GOMÓŁKA
Indywidualne programy integracyjne dla uchodźców i cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą z. państw poradzieckich w dobie przynależności Polski do Unii Europejskiej ... 159
RAFAŁ CEKIERA
Formowanie dyskursu o kryzysie migracyjnym w polskich mediach katolickich na przykładzie „Przewodnika Katolickiego” ... 179
KRYSTYNA KAMIŃSKA
Polska jako cel migracji Ukraińców a ich wizerunek w świadomości mieszkańców Mazowsza ... 201
KS. ARKADIUSZ TROCHANOWSKI
Duszpasterstwo eparchii wrocławsko-gdańskiei Kościoła greckokatolickiego w Polsce wobec imigrantów z Ukrainy ... 227
Noty biograficzne o autorach ... 243
Streszczenia / Summaries ... 247
Interdyscyplinarna Sieć Badań nad Migracją ... 253

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach