X Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk

X Konferencja KBnM PAN odbędzie się w Gdańsku w dniach 16-18 września 2021 roku. Organizatorami są: Komitet Badań nad Migracjami PAN, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Emigracji w Gdyni. Obrady odbędą się na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza. https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/

TERMIN ZGŁASZANIA PROPOZYCJI REFERATÓW UPŁYWA DO 10 LIPCA 2021!

Po wybraniu odpowiedniej sesji, do której chcielibyście Państwo dołączyćuprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeńkorzystając z formularza: https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/zgloszenia-referatow/formularz-zgloszenia-referatu/

W rubryce "uwagi" prosimy o wpisanie ewentualnych ograniczeńdotyczących możliwości udziału, np. "udziałw konferencji możliwy jedynie w dniu 18 września." Ułatwi to nam prace nad przygotowaniem programu konferencji.

Oczywiście, uprzejmie prosimy o promocjęnaszej konferencji i przesłanie zaproszenia do zgłaszania referatów Państwa współpracownikom. 

W razie pytańpozostajemy do dyspozycji. 

Serdecznie pozdrawiam w imieniu organizatorów - Ania Mazurkiewicz

Kontakt z organizatorami:
kbnmgdansk2021@gmail.com

tel. (Anna Mazurkiewicz): 725-991-194

BIURO KONFERENCJI:
WydziałHistoryczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.24, 80-308 Gdańsk

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG – Przewodnicząca
Kinga Langowska – Sekretarz, UG/MEG
Członkowie:

Dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG (Dziekan Wydziału Historycznego UG); dr hab. Magdalena Lesińska, PAN/UW; dr Michalina Petelska, UG; dr RafałRaczyński, MEG; Sebastian Tyrakowski (z-ca dyr. MEG).

WydziałHistoryczny UG, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk, Poland

===================================================================

Sesja: 19. Wyzwania dla polityki imigracyjnej UE w "Nowym pakcie o migracji
i azylu".
Organizatorzy Sesji:  dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW.

Sesja poświęcona będzie analizie Nowego paktu w sprawie migracji i azylu, zaproponowanego po doświadczeniach kryzysu migracyjnego 2015 przez KE w 2020 r.,  jako próby nowego podejścia do zarządzania granicami i unijnąpolitykąmigracyjnąna poziomie ogólnoeuropejskim.

Mając na uwadze fakt, że kroki podejmowane przez UnięEuropejską, czy to w formie regulacji prawnych, środków instytucjonalnych i organizacyjnych czy działańoperacyjnych istotnie współtworząprzestrzeńdo realizacji polityk migracyjnych na poziomie narodowymi i lokalnym, chcielibyśmy podjąćdyskusjęwokółtej propozycji. W szczególności zamierzamy rozważyćkwestięadekwatności założeńi celów unijnej strategii migracyjnej w odniesieniu do kluczowych problemów i wyzwańujawniających sięw tym obszarze w Europie. Istotne było poddanie ocenie instrumentarium, które KE proponuje wdrożyć, aby skutecznie zarządzaćpolitykąmigracyjnąi granicami na poziomie europejskim. Wśród konkretnych zagadnieńdo rozważenia proponujemy m.in.:

  • problematykęusytuowania zasad solidarności i odpowiedzialności w obszarze projektowanej nowej unijnej polityki imigracyjnej,  
  • kwestie wdrażania nowych instrumentów w obszarze zarządzania granicami, zwłaszcza w kontekście realizacji celów w obszarze polityki imigracyjnej i azylowej.

Do udziału w sesji zapraszamy politologów, socjologów, prawników zainteresowanych wymiarem europejskim polityki migracyjnej: https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/zgloszenia-referatow/formularz-zgloszenia-referatu/

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach