Obrona pracy doktorskiej pani Justyny Turek

Z przyjemnością informujemy, że 11 stycznia 2016 r. nasza koleżanka z Zakładu Justyna Turek obroniła pracę doktorską pt.: Dynamika i oddziaływanie wielopłaszczyznowego systemu Unii Europejskiej na politykę zagraniczną niemieckich landów i szwajcarskich kantonów, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Klausa Ziemera, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Wizualizacja a ewangelizacja. Przeszłość i teraźniejszość Praca pod redakcją Waldemara Cisło, Dagmary Jaszewskiej i Aldony Piwko

Książka Wizualizacja a ewangelizacja – przeszłość i teraźniejszość, jest wynikiem badań naukowych przeprowadzonych przez zespół, który stanowili pracownicy Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, reprezentujący różne dyscypliny nauk humanistycznych. W wśród nich znaleźli się specjaliści historii, historii sztuki, kulturoznawcy, socjolodzy, misjonarze i misjolodzy, religioznawcy oraz teolodzy. Celem prac zespołu było przeprowadzenie badań wybranych tekstów kulturowych pod względem treści teologicznych, biblijnych i chrześcijańskich, a także próba ukazania obrazu jako nośnika Ewangelii. Autorzy w swoich pracach zastanawiają się nad możliwościami wizualizowania „Boskich spraw”.

Jednym z redaktorów, a także osobą biorącą udział w badaniach nad obrazem prezentowanej publikacji jest nasza koleżanka z Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją – dr hab. Aldona Piwko.

Pobierz

The Third Workshop of the Pilot Project 5: Illegal migration

17 listopada 2015 r. dr hab. Aldona Piwko, nasza koleżanka z Zakładu, na zaproszenie Departamentu Polityki Migracyjnej Minsterstwa Spraw Wewnętrznych RP wzięła udział w The Third Workshop of the Pilot Project 5: Illegal migration, w ramach Procesu Praskiego. W sesji pierwszej zatytułowanej Presentation of non-EU Member States’ experiences on irregular migration przedstawiła prezentację zatytułowaną „Multicultural aspects in establishing/confirming identity/nationality of migrants”. W jej trakcie omówiła problemy związane z wielokulturowością, z którymi spotykają się pracownicy administracji państwowej: Urzędu ds. Cudzoziemców, funkcjonariusze Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędów Wojewódzkich oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto omówiła sposoby i możliwości dokonywania identyfikacji migrantów nieposiadających dokumentów. W takim przypadku konieczna jest umiejętność określenia przynależności etnicznej oraz religijnej, a także językowej. Ten element był szczególnie ważny dla reprezentanta Beligii. Czytaj dalej

15.12.2015 r. Konferencja naukowa: Współczesny kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne

Celem konferencji była próba naukowej refleksji nt. obecnego napływu uchodźców do Europy, którego rozmiary oceniane są jako największe wyzwanie humanitarne od zakończenia II wojny światowej. Przez wiele miesięcy w 2015 r. media donosiły o licznych przypadkach  śmierci na morzu i na lądzie. Kwestia przyjmowania uchodźców przez państwa Unii  ma jednak nie tylko  wymiar etyczny ale także społeczny i kulturowy.

Sytuacja sprawia, że Unia Europejska staje przed poważnym wyzwaniem znalezienia odpowiedniego rozwiązania dla napływającej ludności z regionów objętych konfliktami lub zagrożonych ich wybuchem. Kraje Unii  muszą się zmierzyć z wieloma  ważnym kwestiami. Do nich zaliczyć można koszty ekonomiczne przyjęcia uchodźców, konsekwencje ewentualnego braku integracji, ryzyko wpuszczenia  na swoje terytorium ekstremistów.

Czytaj dalej

NEW PROJECT - PLURIEL

 

 

NEW PROJECT - PLURIEL

A few months ago, Lyon Catholic University and the Fédération des universités catholiques Européennes (FUCE) created a platform of University Research on Islam in Europe and Lebanon (PLURIEL). The goal of this projec

t is to create a unique network of academic research allowing researchers to undertake critical research and meet the highest scientific standards on the subject of Islam.

On 10th of July 2015 there was a meeting at Cardinal

Stefan Wyszynski University with professor Michel Younès.Our University accepted an invitation to take part in this project.

Project Czytaj dalej

Ogólnopolska konferencja naukowa Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie

Ogólnopolska konferencja naukowa

Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie

Termin konferencji: 3 listopada 2015 r.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wójcickiego 1/3 bud. 23, s. 201, 01-938 Warszawa

Organizatorzy: Instytut Politologii UKSW – Katedra Polityk Publicznych

Instytut Politologii – Katedra Polityk Publicznych zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie. Konferencja planowana jest w dniu 3.11.2015 r. Czytaj dalej

Nowa książka Sytuacja demograficzna w Polsce. Aspekty politologiczno-etyczne.

Mamy przyjemność zaprezentowania najnowszą publikację z cyklu Spotkania naukowe wykładowców katolickiej nauki społecznej tom IX: Sytuacja demograficzna w Polsce. Aspekty politologiczno-etyczne.(tekst TUTAJ)

 

Obrona pracy doktorskiej Olgi Barbasiewicz

Z przyjemnością informujemy, że 3 lipca 2015 r. Olga Barbasiewicz, nasza koleżanka z Zakładu obroniła pracę doktorską na temat Pomniki i miejsca pamięci a budowanie relacji międzynarodowych. Przykład Japonii Stanów Zjednoczonych – perspektywa japońska, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Klausa Ziemera, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Nowemu Doktorowi serdecznie gratulujemy.

 

Memory in Poland of the rescuers and the rescued from the Holocaust. International Conference, 11-12 June 2015

W dniach 11-12.06. 2015 r. została zorganizowana przez Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją (UKSW) międzynarodowa konferencja Memory in Poland of the rescuers and the rescued from the Holocaust poświęcona pamięci Sugihary Chiunem japońskiego konsula nagrodzonego tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Konferencja przyciągnęła naukowców z różnych kontynentów, z Europy, Australii, Azji i Ameryki i stała się miejscem wymiany wyników dotychczasowych badań i informacji pomocnych do dalszego zgłębiania ważnego i mało znanego opinii światowej zagadnienia. Czytaj dalej

X Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej - Afryka Subsaharyjska

W dniach 9 - 10 maja 2015 r. odbył się w Warszawie X zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Podczas zjazdu słuchacze zapoznali się z aktualną sytuacją społeczno-polityczną i gospodarczą wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej, przebiegiem aktualnych konfliktów na kontynencie afrykańskim, mapą religijną regionu oraz polityką migracyjną i rolą instytucji państwowych.

Zajęcia prowadzili dr hab. Krzysztof Trzciński i drMałgorzata Szupejko zPAN, dr Kamil Zajączkowski zUW oraz mgr Jędrzej Czerep doktorant UKSW.

Na zakończenie II drugiej edycji Studiów podyplomowych odbył się egzamin dyplomowy i uroczyste wręczenie dyplomów przez prorektora UKSW prof. dr hab. Jerzego Cytowskiego oraz zastępcę komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu płk SG Artura Bazydło. Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość