STUDIA PODYPLOMOWE 2018/2019 WSPÓŁCZESNE MIGRACJE. TOŻSAMOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO EUROPY

 

STUDIA PODYPLOMOWE 2018/2019

WSPÓŁCZESNE MIGRACJE. TOŻSAMOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO EUROPY

Cel studiów:

Celem studiów jest stworzenie możliwości zdobycia pogłębionej wiedzy nt. procesów migracyjnych na świecie, w tym szczególnie w Europie, zapoznanie się z sytuacją społeczeństw wysyłających i zrozumienie obaw występujących po stronie społeczeństw przyjmujących. Studia umożliwiają poznanie zasad polityki migracyjnej UE i oceny jej funkcjonowania w czasie kryzysu migracyjnego. Słuchacze nabędą umiejętności obiektywnego spojrzenia na współczesne migracje, oceniając je zarówno od strony korzyści, jak i zagrożeń dla społeczeństw Europy. Studia zapewnią także zdobycie podstawowych kompetencji wymaganych do pracy z różnymi podmiotami realizującymi programy integracyjne polityki azylowej i migracyjnej. Absolwenci studiów - zgodnie z założeniem, że integracja jest procesem dwustronnym - będą zdolni zarówno do prowadzenia pracy na rzecz integracji imigrantów, jak i przygotowywania społeczeństwa na spotkanie z nimi. Ze względu na coraz większą obecność migracji z Ukrainy, akcent w dużej mierze położony będzie na ten rodzaj migracji.

Adresaci:

Studia skierowane są do osób, od których wymaga się kwalifikacji i kompetencji do pracy czy posługi wśród obcokrajowców. Adresatami są zarówno duchowni, osoby zakonne jak i świeccy, pracownicy i wolontariusze Caritas, pracownicy socjalni samorządów i innych instytucji, którzy coraz częściej zaangażowani są w pracy duszpasterskiej z cudzoziemcami. Pozyskana wiedza powinna przełożyć się na fachowe prowadzenie duszpasterstwa, ze szczególnym nastawieniem na przebywających w Polsce imigrantów z Ukrainy.

 Studia adresowane są także do szerokiego odbiorcy: katechetów, nauczycieli (szczególnie pracujących z dziećmi i młodzieżą różnych narodowości i kultur), pracowników struktur samorządowych zajmujących się pomocą społeczną wśród migrantów, uchodźców i ich rodzin, dziennikarzy, doradców kulturowych oraz pracowników cywilnych administracji państwowej różnych szczebli.

Program studiów:

Problematyka zajęć zostanie ujęta w dziesięciu blokach tematycznych: Historia i teorie migracji, charakterystyka demograficzna, społeczna, polityczna, religijna i kulturowa głównych krajów „wysyłających”, Europa - cel migracji; zasady polityki migracyjnej UE; kryzys migracyjny w Europie; napływ imigrantów do Europy; wyzwania społeczno-polityczne; migracje z Ukrainy; napływ imigrantów do Europy; wyzwania kulturowe; napływ imigrantów do Europy; wyzwania humanitarne; duszpasterstwo cudzoziemców i imigrantów; nauka Kościoła o migrantach i uchodźcach; rola Kościoła (parafii) w procesie integracji imigrantów w społeczeństwie; współpraca międzyreligijna w opiece nad imigrantami i uchodźcami; potrzeby religijne imigrantów.

Organizacja  studiów:

Studia będą trwały dwa semestry, w sumie 10 zjazdów sobota-niedziela, łącznie 160 godz. dydaktycznych (wykładów i konwersatoriów), w budynkach UKSW (Warszawa, Młociny,  ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23). Minimalna liczba studentów do uruchomienia studiów - 25 osób. 

Semestr I - od października 2018 do  końca stycznia 2019; Semestr II - od lutego 2019 do końca czerwca 2019. 

Koszty studiów:

Czesne za semestr - 1600 zł. 

Kontakt:

Szczegółowe informacje można uzyskać po adresem: migracje@uksw.edu.pl. 

Zasady przyjęcia:

Rekrutacja prowadzona jest  poprzez stronę internetową:  www.podyplomowe.uksw.edu.pl

Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz zgłoszeniowy) wydrukowane z systemu IRK;

• jedno zdjęcie ale tylko w przypadku, gdy nie zostało wgrane do systemu IRK (gdy jest wgrane do IRK to zdjęcie nie jest potrzebne)

 • dyplom (oryginał/odpis) ukończenia studiów wyższych (licencjat/inżynier/magister) (do wglądu, ewentualnie zwracany na pierwszym zjeździe - gdy ktoś prześle dokumenty pocztą);

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

UWAGA! Wpłaty za studia dokonujemy po otrzymaniu informacji o zakończonym procesie rekrutacyjnym i po podpisaniu umowy z Uczelnią (do 30.09.2018)

O przyjęciu na Studium decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje

Dokumenty można składać: osobiście: wtorek – czwartek 11.00-14.00; środa – piątek 8.30-11.30. - kampus UKSW w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3 budynek 23, pokój nr 226, lub przesłać pocztą na adres: Studia Podyplomowe: Współczesne migracje. Tożsamość i bezpieczeństwo Europy, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 226.  

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach