Aldona Piwko Małżeństwo i rodzina w islamie sunnickim

 

 

Nowa ksiązka naszej koleżanki z Zakładu dr hab.Aldony Piwko.

Islam nieustająco budzi obawy i strach społeczeństwa przed zamachami terrorystycznymi. Wydarzenia ostatnich miesięcy, nie sprzyjają zmianie tej powszechnej opinii. Wynika to z niskiego stanu wiedzy na temat życia i kultury wyznawców tej religii oraz powielanie stereotypu, że muzułmanin musi być terrorystą. Rodzina muzułmańska, podobnie jak rodziny w innych tradycjach religijno-kulturowych, stanowi podstawową komórkę społeczną. Islam otacza ją szczególną troską, usankcjonowaną w prawie. Zgodnie z nauką islamu, tylko w zdrowym moralnie środowisku, mogą wychowywać się odpowiedzialne oraz religijne osoby. Niestety, podobnie jak w innych tradycjach religijnych, również w kręgu islamu, rodzinie zagraża negatywny wpływ czynników cywilizacyjnych, aktualnych czasów. Muzułmanie zaś są przekonani, że rozpad wartości, jaką stanowi rodzina, zwiastować będzie całkowity upadek cywilizacji ludzkości. Dlatego aby temu zapobiec, z całą mocą pielęgnowane są wartości rodzinne, wyrażone w kultywowaniu tradycji rodzinnych oraz społecznych

Książka Małżeństwo i rodzina w islamie sunnickim składa się z następujących części: wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia i obszernej bibliografii. Treścią monografii jest rodzina w tradycji muzułmańskiej. Różnorodność zasad obowiązujących w świecie muzułmańskim, nie pozwala na wypracowanie jednorodnej i wspólnej płaszczyzny postrzegania rodziny. Niemniej jednak fundamentem, zrzeszającym wszystkim wyznawców jest Koran. To z jego nauki, wypływają podstawy funkcjonowania, zarówno praw oraz obowiązków wszystkich członków rodziny.

Aldona Piwko, Marriage and family in Sunni Islam, Warsaw 2016, pp. 228.

Islam instils anxiety and fear of a society against attacks of terrorism. The events that took place recently do not foster a change of that common opinion. This is because of little knowledge about life and culture of the followers of that religion and a stereotype that Muslim equals terrorist. A Muslim family, similar to families in other religious and cultural traditions, is a fundamental social unit. Islam supports it with particular care, legitimated in law. According to Islam teaching, reliable and religious persons can only be raised only in a morally healthy environment. Unfortunately, similar to other religious traditions, also in Islam, a family is threatened with a negative impact of civilisation factors related to modern times. Muslims are convinced that disintegration of the values a family stands for will herald an absolute collapse of mankind. Which is why to prevent it, they wholeheartedly foster family values, expressed in cultivation of family and social bonds.

The book Marriage and family in Sunni Islam is composed of the following parts: introduction, five chapters, conclusion and bibliography. The content of the monograph is family in Muslim tradition. Variety of rules present in the Muslim world does not allow reaching a homogenous and common perception of family. Nevertheless, the foundation for all followers is the Quran. It is the source of teaching for family, both in terms of rights and obligations for all family members.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach