WSPÓŁPRACA MIĘDZYRELIGIJNA W KONTEKŚCIE MIGRACJI I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE Wyzwania dla islamu i chrześcijaństwa

Konferencja: 24 maja 2017 r., godz. 10.00 – 17.00

Temat Konferencji:

CONFERENCE

Interreligious cooperation in the context of migration and security risks in Europe

The challenges for Islam  and Christianity

24.05.2017

The aim of the Conference is to reflect on the challenges posed to religious institutions (Christian and Muslim) in the context of European societies fear of perceived security threats caused by cultural and religious differences with  the influx of immigrants and refugees from Muslim countries.

It will be a one-day conference organized by the University of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Institute of Political Science), in cooperation with the Polish Council of Bishops' Conference  for Migration and Interreligious Dialogue.

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYRELIGIJNA W KONTEKŚCIE MIGRACJI 
I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE Czytaj dalej

Współpraca z Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi,

W ramach umowy o współpracy z Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi, w dniach 15-21 marca 2017 roku, wykłady dla gruzińskich studentów teologii i stosunków międzynarodowych, przeprowadzili pracownicy Wydziału Teologicznego UKSW. Nasza koleżanka z Zakładu dr hab. Aldona Piwko podjęła aktualny temat “Islam in the modern World. The current situation, threats and prospects of dialogue”, w trakcie którego zaprezentowany został obecny wizerunek islamu oraz jego wyznawców w mediach, a także relacje i nastroje społeczne w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Ponadto analizie zostały poddane zamachy terrorystyczne przeprowadzone przez bojowników muzułmańskich we Francji, Niemczech i Brukseli. Wykazano także perspektywy do dialogu z islamem i jego wyznawcami. Wykłady były okazją do niezwykle ciekawej i ożywionej dyskusji. Studenci pytali o aktualną sytuację w Polsce, a także propozycje dla Gruzji wobec kryzysu migracyjnego i ewentualnego napływu muzułmanów. Pytano także o zagrożenie terrorystyczne w Polsce. Czytaj dalej

Nagrody Złote Wachlarze 2016

Kierownik  naszego Zakładu dr hab. Janusz Balicki prof. UKSW został nominowany w konkursie Złote Wachlarze 2016 za zasługi na rzecz wspierania integracji migrantów w Polsce

 

 

Ekstremizm muzułmański – nowe wyzwanie do dialogu

Nakładem Wydawnictwa UKSW ukazała się nowa publikacja pracowników naszego Uniwersytetu Ekstremizm muzułmański – nowe wyzwanie do dialogu? W gronie tym znaleźli się dr hab. Rafał Wiśniewski z Instytutu Socjologii oraz dr hab. Aldona Piwko koleżanka z Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją.

Zachęcamy do lektury.

Aldona Piwko Małżeństwo i rodzina w islamie sunnickim

 

 

Nowa ksiązka naszej koleżanki z Zakładu dr hab.Aldony Piwko. Czytaj dalej

CHRISTIAN – MUSLIM CO-OPERATION IN GREAT BRITAIN

Project:

CHRISTIAN – MUSLIM  CO-OPERATION IN GREAT BRITAIN

At present there is a lot of fear  in connection with the arrival of refugees from Syria and other Muslims countries to the members states of the EU. The  Inter-Institutes Migration Research Unit of the CardinalStefan Wyszynki University in Warsaw - in connection with the Council of the Conference of the Polish Episcopate for  Migration -  is preparing a project aiming to show the co-operation between Church and Muslim institutions in Great Britain. The UK was chosen for the project because it has a long experience of relationship between Christian and Muslim communities.

The project will have three levels:

1) High  level:  Vatican – Muslims countries, Muslim institution/communities in Europe;

2) Middle level: Catholic Church in England and Muslim organizations  in Great Britain; Czytaj dalej

Obrona pracy doktorskiej pani Justyny Turek

Z przyjemnością informujemy, że 11 stycznia 2016 r. nasza koleżanka z Zakładu Justyna Turek obroniła pracę doktorską pt.: Dynamika i oddziaływanie wielopłaszczyznowego systemu Unii Europejskiej na politykę zagraniczną niemieckich landów i szwajcarskich kantonów, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Klausa Ziemera, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Wizualizacja a ewangelizacja. Przeszłość i teraźniejszość Praca pod redakcją Waldemara Cisło, Dagmary Jaszewskiej i Aldony Piwko

Książka Wizualizacja a ewangelizacja – przeszłość i teraźniejszość, jest wynikiem badań naukowych przeprowadzonych przez zespół, który stanowili pracownicy Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, reprezentujący różne dyscypliny nauk humanistycznych. W wśród nich znaleźli się specjaliści historii, historii sztuki, kulturoznawcy, socjolodzy, misjonarze i misjolodzy, religioznawcy oraz teolodzy. Celem prac zespołu było przeprowadzenie badań wybranych tekstów kulturowych pod względem treści teologicznych, biblijnych i chrześcijańskich, a także próba ukazania obrazu jako nośnika Ewangelii. Autorzy w swoich pracach zastanawiają się nad możliwościami wizualizowania „Boskich spraw”.

Jednym z redaktorów, a także osobą biorącą udział w badaniach nad obrazem prezentowanej publikacji jest nasza koleżanka z Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją – dr hab. Aldona Piwko.

Pobierz

The Third Workshop of the Pilot Project 5: Illegal migration

17 listopada 2015 r. dr hab. Aldona Piwko, nasza koleżanka z Zakładu, na zaproszenie Departamentu Polityki Migracyjnej Minsterstwa Spraw Wewnętrznych RP wzięła udział w The Third Workshop of the Pilot Project 5: Illegal migration, w ramach Procesu Praskiego. W sesji pierwszej zatytułowanej Presentation of non-EU Member States’ experiences on irregular migration przedstawiła prezentację zatytułowaną „Multicultural aspects in establishing/confirming identity/nationality of migrants”. W jej trakcie omówiła problemy związane z wielokulturowością, z którymi spotykają się pracownicy administracji państwowej: Urzędu ds. Cudzoziemców, funkcjonariusze Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędów Wojewódzkich oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto omówiła sposoby i możliwości dokonywania identyfikacji migrantów nieposiadających dokumentów. W takim przypadku konieczna jest umiejętność określenia przynależności etnicznej oraz religijnej, a także językowej. Ten element był szczególnie ważny dla reprezentanta Beligii. Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość